Integritetspolicy

För oss på KompetensEffekt är det viktigt att värna om din personliga integritet och vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vår integritetspolicy är uppdaterad i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Denna integritetspolicy beskriver hur Cormery Competence AB i sitt affärsområde KompetensEffekt behandlar dina personuppgifter.

Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter.

Så här ser Cormery Competence AB på det uppdaterade integritetsskyddet

  • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet
  • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in
  • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för
  • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver
  • Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter
  • Vi informerar berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter


Uppgifter som vi kan komma att behandla

När du är kund eller kursdeltagare.

När du har kontakt med oss, bokar utbildning/annan aktivitet eller avropar övriga tjänster hos oss spar vi följande uppgifter:

Namn, e-postadress, telefonnummer, företag, faktureringsadress, köpt tjänst eller upplysningar som du själv valt att lämna.

Vi hanterar dina uppgifter för att skicka bokningar, bokningsbekräftelse, administrera bokningar, om/ avbokningar, behandla ärenden kring aktiviteter som bokas, hantera garanti- och reklamationsärenden, rapportering till din organisation, utvärderingar mm.  I syfte att ständigt förbättra våra tjänster använder vi även en del av informationen som underlag för analys och förbättringsarbete.

När du efter en utbildning fyller i vår utvärdering, sparas den information du angivit där.

När du bokar en utbildning eller aktivitet via oss godkänner du också gällande bokningsvillkor hos leverantören.

För personer som använder vårt kontaktformulär lagrar vi namn, e-post och telefon för att kunna ta kontakt med personen. Vi lagrar även meddelandet för att veta vad personen vill ha svar på.

Uppgifter lämnade i vårt system sparas så länge du inte begär att vi tar bort dem.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?
Utbildningsföretag som genomför den utbildning/aktivitet du genomför.

Vår driftleverantör till vår IT-infrastruktur är IVER www.iver.se Detta innebär att IVER kan komma att behandla dina personuppgifter.

Cormery Competence AB kan i vissa fall enligt lag vara skyldiga att lämna information till myndigheter.

När du är leverantör, instruktör eller föreläsare

Personuppgifter
Namn, företag, adress, e-postadress, telefonnummer, roll samt annat relevant för uppdraget.

Ändamålet med behandlingen
Säkerställa en fungerande leverans.

Rättslig grund för behandlingen
Avtal och rättslig förpliktelse.

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?
Vår driftleverantör till vår IT-infrastruktur är IVER www.iver.se Detta innebär att IVER kan komma att behandla dina personuppgifter.

Cormery Competence AB kan i vissa fall enligt lag vara skyldiga att lämna information till myndigheter.

När du medverkar som referens eller i ett uttalande

Personuppgifter
Namn, företag, roll/befattning, avrop av tjänst/ uppdrag.

Ändamålet med behandlingen
Marknadsföra och informera om företagets tjänster exempelvis via referensuppdrag eller intervju. Detta publiceras på vår webb www.cormery.se  

Rättslig grund för behandlingen
Samtycke.

Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet och samtycke finns.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?
Alla som har tillgång till www.cormery.se och vår referenssida.

Vår driftleverantör är IVER www.iver.se Detta innebär att IVER kan komma att behandla dina personuppgifter.

Cormery Competence AB kan i vissa fall enligt lag vara skyldiga att lämna information till myndigheter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel ett utbildningsföretag.
Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter

Ändamålet med behandlingen
Ändamålet med behandlingen är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund samt fakturera för den kompetensutveckling du genomför eller de tjänster ditt företag avropar.
Vi behöver även kunna förhålla oss till lagar och förordningar.

Rättslig grund för behandlingen
Avtal samt rättslig förpliktelse.

Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

Rätt till återkallande av samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling
Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Frågor och klagomål

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Cormery Competence AB på info@cormery.se  Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Välkommen att kontakta oss vid frågor!

Med vänliga hälsningar
Lena Corméry / VD
Cormery Competence AB